BIOGASSANLEGG

Bondens egen produksjon av
energi, biogjødsel og fjerning av klimagass

Hva er Nordisk Biogass?

Forespørsel

For å få et tilbud som er tilpasset deg, fyll ut skjemaet og vi tar kontakt.

 
 

ER DET IKKE PÅ TIDE Å BLI SELVFORSYNT MED ENERGI?

Biogassanlegg på Eide, Nordmøre

En viktig del av klimaløsningen

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å kutte klimagassutslipp.

I 2020 kom Klimakur2030 som beskriver tiltak og virkemidler for å kutte klimagassutslipp frem mot 2030.
Ifølge utslippsframskrivningene fra nasjonalbudsjettet i 2020 er det forventet at 20% av ikke-kvotepliktige klimagassutslipp i tidsrommet 2021-2030 vil komme fra jordbruket. På grunn av dette er det utredet 16 konkrete tiltak for å kutte utslipp i jordbrukssektoren, hvorav 5 av tiltakene er diverse gjødslingstiltak.

Et av gjødslingstiltakene er at husdyrgjødsel skal bukes for å produsere biogass. Det er beregnet at 300 000 tonn CO2-ekvivalenter kan reduseres gjennom at husdyrgjødsel brukes i produksjon av biogass.